§ 1

Cele Klubu

1. Planowanie i organizowanie pozalekcyjnego życia sportowo-rekreacyjnego dzieci/uczniów, młodzieży i dorosłych.

2. Organizowanie działalności sportowej z akcentem na gry zespołowe, sztuki walki i lekkoatletykę i rekreacyjnej ze szczególnym uwzględnieniem funkcji zdrowotnych.

3. Organizowanie dzieciom/uczniom różnorodnych form współzawodnictwa sportowego, treningów i wypoczynku.

4. Kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości członków Klubu, tolerancja, akceptacja oraz idea fair play poprzez uczestnictwo w zajęciach sportowo-rekreacyjnych

5. Organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych oraz obozów sportowych.

§ 2

Struktura organizacyjna Klubu

1. Odpowiedzialność i nadzór nad funkcjonowaniem Klubu spoczywa na Zarządzie Stowarzyszenia lub Zarządach oddziałów.

2. Osobą odpowiedzialną za szkolenie sportowe jest koordynator Klubu i dyrektor sportowy

3. Osobą odpowiedzialną za kontakt z rodzicami/opiekunami prawnymi jest trener.

4. Osobą do pierwszego kontaktu jest trener prowadzący daną grupę.

5. Zebrania Zarządu lub trenerów z rodzicami/opiekunami są zwoływane w zależności od potrzeb, po uprzednim zawiadomieniu rodziców/opiekunów drogą mailową, telefoniczną lub poprzez komunikat na stronie internetowej Klubu przynajmniej na tydzień przed planowanym spotkaniem.

6. Obecność rodziców lub opiekunów prawnych na zebraniach jest obowiązkowa.

§ 3

Zasady ogólne

1. Zawodnikiem AP Deyna, zwanego dalej Akademią, może zostać każdy, kto nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do podejmowania aktywności fizycznej i którego rodzic lub opiekun prawny wypełnił, podpisał i dostarczył klubowi deklarację członkowską oraz zgłosił wniosek o dołączenie do szkółki w systemie PZPN na www.laczynaspilka.pl.

2. Wysłanie elektronicznej deklaracji członka wspierającego/zgłoszenia do klubu poprzez e-deklarację na stronie https://apdeyna.pl jest jednoznaczne z członkostwem w klubie i niepoinformowanie biura pod adresem biuro@apdeyna.pl o zmianie zamiarów dołączenia do klubu w ciągu 14 dni, od daty wysłania zgłoszenia wiąże się z naliczeniem składek członkowskich, a rezygnację z członkostwa będzie można złożyć według procedury rezygnacji opisanej na stronie www.apdeyna.pl

3. Zapisany zawodnik może odbyć pierwszy trening (tzw. trening próbny) bez ponoszenia kosztów członkostwa w klubie, ale rodzic/opiekun prawny ma obowiązek zgłosić do biura na adres biuro@apdeyna.pl decyzję o zapisie lub rezygnacji z członkostwa w klubie w ciągu 7 dni od odbycia treningu próbnego, w przypadku nie zgłoszenia, składki członkowskie i opłaty wpisowe zostaną naliczone, a członkostwo w klubie uważa się za ważne.

4. Zajęcia treningowe, turnieje sportowe, mecze mistrzowskie mają charakter zajęć pozalekcyjnych i odpowiedzialność za doprowadzenie oraz odebranie dzieci z w/w zajęć ponoszą rodzice lub pełnoprawni opiekunowie. Wyjątek stanowi inna organizacja wyjazdu, poprzedzona komunikatem Klubu i ustalona z rodzicami lub opiekunami zawodników.

5. Każdy zawodnik może brać udział w zajęciach tylko pod warunkiem złożenia wypełnionej i podpisanej przez rodzica lub opiekuna prawnego Deklaracji Członkowska Wspierającego Klub oraz niniejszego Regulaminu.

6. Każdy zawodnik zobowiązany jest do złożenia w biurze Klubu aktualnych badań lekarza medycyny sportowej niezwłocznie po rozpoczęciu treningów oraz powtarzania badań zgodnie z zaleceniem lekarza. Badania są ważne maksymalnie rok, chyba że lekarz ustali inaczej. Klub zastrzega sobie prawo do niedopuszczenia do treningu zawodnika nie posiadającego ważnych badań lekarskich.

7. Zawodnik, który deklaruje uczestnictwo w zajęciach zobowiązany jest do przestrzegania niniejszego regulaminu.

8. Każdy zawodnik, który zostanie powołany na mecz bądź turniej jako reprezentant Klubu zobowiązuje się być obecnym na w/w zawodach.

9. Nieobecność zawodnika bez poinformowania i akceptacji trenera traktowana będzie jako lekceważące podejście do obowiązków zawodnika, za które zostaną wyciągnięte konsekwencje.

10. Każdego zawodnika w trakcie trwania zajęć obowiązuje strój treningowy (biała koszulka klubowa, czarne spodenki i białe getry) – warunek dopuszczenia do zajęć.

11. Każdego zawodnika w trakcie turniejów, meczów ligowych oraz sparingowych/towarzyskich obowiązuje strój klubowy reprezentacyjny – warunek dopuszczenia do udziału w meczu.

12. Każdy zawodnik powinien dbać o koleżeńską atmosferę w zespole. Wszelkie problemy należy zgłaszać trenerowi osobiście lub w obecności zespołu.

13. Klub nie zajmuje stanowiska w żadnych sporach religijnych, społecznych czy politycznych, dlatego zabrania się na forum klub, w mediach społecznościowych dokonywania publikacji na tematy religijne, społeczne i polityczne.

14. Zawodnicy Klubu mają bezwzględny zakaz: palenia papierosów i wyrobów tytoniowych, spożywania alkoholu, używania jakichkolwiek innych używek.

15. Warunkiem odebrania dziecka ze świetlicy jest przesłanie prawidłowo wypełnionego upoważnienia do biura z minimum trzydniowym wyprzedzeniem oraz złożenie kopii upoważnienia na świetlicy. Ponadto poinformowanie klubu drogą mailową w jakie dni dziecko ma być odbierane, nie później niż trzy dni przed treningiem. Nie wystarczy zostawić upoważnienia na świetlicy.

§ 4

Zasady ogólne; składki, darowizny, opłaty

1. Zasady ogólne; składki, opłaty i darowizny reguluje cennik zamieszczony na stronie www.apdeyna.pl. Klub rozlicza składki i opłaty na bieżąco, maksymalnie w terminie do 90 dni od zaksięgowania wpłaty na koncie. Zwrot nadpłaty odbywa się w terminie do 90 dni od zaksięgowania wpłaty na koncie. Klub zastrzega sobie prawo przeksięgowania wpłat na zaległe składki. Wpłaty są księgowane zgodnie z zasadą w pierwszej kolejności najstarsze zobowiązania.

2. Rezygnacja z członkostwa jest ważna tylko i wyłącznie po uzupełnieniu formularzu rezygnacyjnego dostępnego na stronie www.apdeyna.pl i wysłaniu go podpisanego na adres mailowy klubu biuro@apdeyna.pl lub osobistym dostarczeniu go do biura. Obowiązuje miesięczny okres wypowiedzenia, ze skutkiem na ostatni dzień kolejnego miesiąca

3. Warunkiem dopuszczenia do zajęć jest terminowe opłacanie składek członkowskich, zaległość większa niż wysokość miesięcznej składki członkowskiej skutkuje zawieszeniem w zajęciach lub może skutkować skreśleniem z listy członków, ale nie zwalnia z obowiązków dokonywania opłat do czasu podjęcia uchwały o skreśleniu z listy członków i członków wspierających przez Zarząd, a Prezes Zarządu ma prawo przekazać sprawę do windykacji. Rodzic (opiekun prawny) zobowiązuje się zwrócić poniesione koszty windykacji w wysokości 40 euro (wartość 40 euro wg kursu ustalonego przez NBP na dzień powstania zaległości).

4. Składki w klubie są stałej wysokości 260 zł (niezależnie od ilości treningów w danym miesiącu) i są uśrednione w skali roku – są identyczne dla każdego miesiąca, płatne przez cały rok, niezależnie od świąt, dni wolnych, ferii zimowych, okresu wakacyjnego itp. Składka członkowska może ulec zmianie w ciągu roku kalendarzowego i wzrosnąć o maksymalnie 30%. Klub nie pobiera opłat za zajęcia. Członkowie Klubu są zobowiązani do wpłaty składki członkowskiej do 5 dnia danego miesiąca z góry.

5. Miejsce treningów organizowanych przez Klub może w ciągu roku ulec zmianie w obrębie danej dzielnicy, w wyjątkowych sytuacjach odrabiane treningi mogą odbywać się poza wybraną dzielnicą. Harmonogram treningów może ulegać zmianie w ciągu roku.

6. Składka członkowska jest obowiązkowa zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 7 ustawy Prawo o stowarzyszeniach z dn. 7 kwietnia 1989 r. Wysokość składek i opłat ustala Zarząd uchwałą. Wysokość składek może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu dwukrotnie w ciągu roku, lecz nie może ona być wyższa niż 20% w skali roku kalendarzowego.

7. Stowarzyszenie nie pobiera opłat za szkolenie dzieci i młodzieży.

8. Stowarzyszenie zbiera darowizny i składki.

9. W przypadku kiedy dziecko nie będzie mogło uczestniczyć w treningach w okresie letnich wakacji i zostanie to zgłoszone wcześniej (do końca czerwca) do biura mailowo przysługuje prawo do zniżki 50% na składkę członkowską w miesiącu lipiec i sierpień. Nie można zawiesić udziału w zajęciach na okres tylko jednego miesiąca.

§ 5

Prawa i obowiązki zawodnika Klubu

1. W zajęciach treningowych mogą brać udział tylko zawodnicy posiadający aktualne badania lekarskie oraz zgodę rodziców/opiekunów, którą należy oddać trenerowi lub koordynatorowi Klubu.

2. Zawodnik Klubu zobowiązuje się:
a. Godnie reprezentować barwy Klubu zarówno w trakcie treningu, jak i w życiu codziennym.
b. Trenować w jednolitym stroju treningowym, którego obowiązkowym elementem są ochraniacze na kości goleni. Na trening przynosić odpowiednie buty piłkarskie,
c. przed, w trakcie, jak i po treningu pomagać trenerowi podczas rozstawiania i składania sprzętu sportowego.
d. Wykonywać tylko i wyłącznie polecenia trenera prowadzącego zajęcia,
e. być sumiennym i zdyscyplinowanym.
f. W trakcie treningu skupiać się na wykonywanych ćwiczeniach.
g. Wszelkie dolegliwości zdrowotne bezzwłocznie zgłaszać trenerowi,
h. podczas treningów i meczów piłkarskich spożywać jedynie niegazowaną wodę mineralną i nie kontaktować się z rodzicami/opiekunami.
i. W czasie wolnym doskonalić elementy piłkarskie poznane na treningu.
j. Sprzęt, który zawodnik otrzymuje, jest własnością Klubu i musi być szanowany. Po zakończeniu gry zawodnika w Klubie, sprzęt należy zwrócić trenerowi ; z wyjątkiem sprzętu, za który rodzic/opiekun ponosi całkowity koszt zakupu.
k. Stosować zasady fair play, tolerancji, akceptacji, nie obrażać innych (np. poprzez krytykowanie pochodzenia, wyznania, statusu materialnego)

3. Podstawą dopuszczenia do gry zawodnika w meczach jest regularna oraz punktualna obecność, a także zaangażowanie na treningach.

4. Zawodnik, który z nieusprawiedliwionych przyczyn w ciągu tygodnia opuścił 2 treningi, może nie być brany pod uwagę przy ustalaniu kadry meczowej na dany mecz.

5. Zawodnicy zobowiązani są przebywać w szatni przed rozgrywkami w czasie ustalonym przez trenera.

6. Zakupiony przez Klub sprzęt zostaje wypożyczony zawodnikowi na okres, w którym trenuje w Klubie. Nie dotyczy to sprzętu za który rodzic lub opiekun ponosi całkowity koszt.

7. Każdy zawodnik zobowiązuje się dbać o powierzony mu sprzęt sportowy, a w przypadku jego celowego zniszczenia lub utraty zobowiązuje się zwrócić koszty zniszczonego lub utraconego sprzętu.

8. Zawodnik zobowiązuje się do dbania o dobre imię i wizerunek Klubu.

§ 6

Prawa i obowiązki rodziców/opiekunów zawodnika Klubu

1. Z uwagi na zły wpływ na koncentrację dzieci, w czasie treningów i zawodów rodzice/opiekunowie zobowiązują się nie kontaktować się z dziećmi. Chyba, że trener prowadzący udzieli na to zgodę.

2. Podczas meczów i treningów rodzice/opiekunowie, kibice (osoby postronne) powinni przebywać na trybunach lub wyznaczonych do tego miejscach obiektu sportowego, na którym odbywają się zajęcia lub zawody.
3. Rodzice/opiekunowie w czasie meczu winni zachowywać się kulturalnie, akceptować wszystkie decyzje sędziego i nie obrażać drużyny przeciwnej.

4. Rodzice/opiekunowie zobowiązują się do terminowego opłacania składek, opłat członkowskich i administracyjnych do 5-go dnia każdego miesiąca, zgodnie z podpisaną deklaracją członkowską Klubu.

5. Brak wpłaty składek opisanych w ;4 skutkuje zawieszeniem w zajęciach lub może skutkować skreśleniem z listy członków Klubu. Ponowne przystąpienie do członkostwa Klubu wiąże się z poniesieniem wszystkich opłat, które ponosi nowo przybyły zawodnik. Zawieszenie w treningach nie zwalnia z obowiązku zapłaty składek członkowskich.

6. Klub nie zwraca pieniędzy za kilkudniowe nieobecności zawodnika na zajęciach, w klubie nie są pobierane opłaty za szkolenie, treningi, tylko stałe składki członkowskie.

7. W przypadku gdy zawodnik jest chory lub kontuzjowany, należy w terminie 7 dni przesłać kopię zaświadczenia lekarskie o zwolnieniu z zajęć sportowych do biura na adres: biuro@apdeyna.pl Jeżeli absencja będzie dłuższa niż 21 dni, składka członkowska wynosi 50% składki podstawowej.

8. W przypadku rezygnacji z udziału dziecka w zajęciach, rodzic lub opiekun prawny zobowiązany jest uzupełnić formularz rezygnacyjny dostępny na www.apdeyna.pl i wysłać go na adres mailowy klubu biuro@apdeyna.pl lub osobiście dostarczyć go do biura. Obowiązuje miesięczny okres wypowiedzenia, licząc od następnego miesiąca po miesiącu w którym złożono rezygnację.

9. Rodzice/opiekunowie zobowiązują się do nie podważania autorytetu trenera, zarówno w obecności swoich dzieci, jak i innych rodziców. Ze wszystkimi problemami i wątpliwościami zgłaszają się indywidualnie do trenera prowadzącego lub Dyrektora Sportowego Klubu.

10. Rodzic/opiekun prawny zobowiązuje się do dbania o dobre imię i wizerunek Klubu, poprzez stosowanie się do zapisów regulaminu i zawartej w nim preambuły.

a. Zabrania się publikacji na forach klubowych, w mediach społecznościowych, w szatni klubowej, publikacji o charakterze religijnym, społecznym, ideologicznym.

b. Zabrania się korzystanie bez zgody klub z herbu i nazwy klubu do celów prywatnych (np. zakładania grup w mediach społecznościowych używając nazwy klubu)

11. W wyjątkowych przypadkach Klub może pokryć część lub całość wysokości składki, opłaty członkowsko – administracyjne zawodnika za dany miesiąc. Odbywa się to tylko na podstawie pisemnej prośby rodzica/opiekuna, w której zawarte jest rzetelne wyjaśnienie zaistniałej sytuacji. Prośby rozstrzyga Zarząd.
12. Zakupiony sprzęt sportowy przez rodziców poddany zostaje personalizacji przez klub, stroje sportowe tj. numery na strojach nadawane są przez klub.

§ 7

Rodzaje wyróżnień

1. Zasadniczymi wyróżnieniami zawodników Klubu są;

a. pochwała,

b. list gratulacyjny,

c. dyplom uznania,

d. nagroda rzeczowa.

2. Organem właściwym do przyznania nagrody jest Zarząd.

§ 8

Rodzaje kar dyscyplinarnych. Zasady karania

1. Zasadniczymi karami dyscyplinarnymi orzekanymi wobec zawodnika Klubu są:

a. upomnienie,

b. nagana,

c. dyskwalifikacja czasowa; do 6 miesięcy.

2. W przypadku uzyskiwania słabych wyników w nauce szkolnej, na wniosek trenera prowadzącego lub rodzica/opiekuna, można podjąć decyzję o czasowym zawieszeniu w prawach zawodnika Klubu, aż do momentu poprawienia ocen szkolnych.

3. W przypadku uczestnictwa zawodnika Klubu w zawodach, turniejach, treningach czy innych formach rywalizacji, organizowanych przez inne kluby sportowe lub organizacje, Zarząd może podjąć decyzję o natychmiastowym wykluczeniu zawodnika ze struktur Klubu.

4. W Klubie Sportowy AP Deyna jesteśmy otwarci na sugestie i krytykę dotyczącą naszego funkcjonowania i pracy trenerów i zarządu klubu, każdy z rodziców może wyrażać taką krytykę w formie maila, rozmowy telefonicznej czy podczas zebrań z rodzicami, ale niedopuszczalna, zabroniona jest krytyka trenera w trakcie treningu, meczu oraz bezpośrednio przed i po nim, oraz w social mediach, za naruszenie tej zasady klub będzie nakładał karę finansową w wysokości od 100 zł do 1000 zł z wykluczeniem z klubu włącznie.

§ 9

Postanowienia końcowe

1. Klub zastrzega sobie zmiany w regulaminie z uprzedzeniem rodziców/opiekunów zawodników mailowo. Aktualny regulamin będzie publikowany na stronie www.apdeyna.pl

2. Nieprzestrzeganie lub rażące naruszanie któregokolwiek z punktów regulaminu może być podstawą do wykluczenia ze struktur Klubu.

3. Trener prowadzący daną drużynę ma prawo zwołania zebrania z rodzicami w celu przedstawienia spraw bieżących lub wyników sportowych.

4. Wszystkie pozostałe sprawy, których nie określa niniejszy regulamin ma prawo i obowiązek rozstrzygać trener drużyny lub Zarząd.

5. W przypadkach nieobjętych powyższym regulaminem decyzję o postępowaniu w danej sprawie podejmuje Zarząd. Od decyzji Zarządu można się odwoływać, ale odwołanie musi mieć formę pisemną i zostać dostarczone Zarządowi lub trenerowi w ciągu 7 dni od wydania decyzji Zarządu. Zarząd ma 14 dni na ustosunkowanie się do odwołania. W przypadku braku odpowiedzi na odwołanie w ciągu 14 dni, odwołanie traktowane jest jako skuteczne.

6. Akademia Piłkarska im. Kazimierza Deyny jest sekcją sportową z siedzibą w Warszawie.
Regulamin zawiera 9 paragrafów i został zatwierdzony przez Zarząd.
W sprawach nie ujętych w regulaminie zastosowanie mają przepisy Statutu oraz przepisy ogólne.

AP Deyna, ul. Umińskiego 5/58 03-984 Warszawa
NIP 1133100712, REGON 525676722
e-mail: biuro@apdeyna.pl
tel. +48 782 144 144